Algemene Voorwaarden van RS Mental Coaching 

Artikel 1 – Definities

1. Ondernemer: Robert Schoot (ingeschreven bij KvK als R.R. Schoot Holding B.V.);
2. Klant: de natuurlijke persoon met een minimumleeftijd van achttien jaar of rechtspersoon die een koop (op afstand) doet bij en/of een overeenkomst (op afstand) aangaat met de ondernemer. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website van de ondernemer een koop (op afstand) doet bij en/of een overeenkomst aangaat met een adverteerder wordt niet tot een klant van de ondernemer gerekend;
3. RS Mental Coaching pakket: hieronder vallen alle pakketten die door de ondernemer worden aangeboden;
4. RS Mental Coaching traject: een persoonlijk op maat gemaakt coaching traject waarin van te voren geprogrammeerde ontwikkelingsstappen worden gemaakt;
5. Online-portaal: een besloten online platform waarmee de ondernemer zijn persoonlijke begeleiding op digitale wijze uitbreid. De ondernemer werkt met een besloten online platform dat op licentie-basis door Virtuagym B.V. wordt gefaciliteerd;
6. RS Performance Coaching afspraak: een afspraak ten behoeve van de uitvoering van een coaching sessie door de ondernemer;

7. (Online) serviceproduct: een (online) dienst die door de ondernemer zelf of door een adverteerder via de website wordt aangeboden;

8. Koop op afstand: een koop van de klant waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem (o.a. via een online betaaldienstverlener) voor het kopen van (service)producten uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen de klant en de ondernemer waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem (o.a. via een online betaaldienstverlener) voor het aangaan van een overeenkomst voor een (duur)transactie uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van (service)producten waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
11. Online betaaldienstverlener: het bij De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten geregistreerde bedrijf dat de online betaling voor een koop (op afstand) en/of een overeenkomst (op afstand) afhandelt;
12. Bedenktijd: de wettelijke minimumtermijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
13. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand;
14. Werkdag: elke dag die binnen de werkweek valt (maandag t/m vrijdag);

15. Kantooruren: van 08:00 tot 18:00 op elke werkdag;
16. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
17. Techniek voor communicatie op afstand: elk middel dat kan worden gebruikt voor het afhandelen van een koop op afstand en/ohet sluiten van een overeenkomst op afstand, zonder dat de klant en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
18. Gedeelde informatie: alle content en andere media-informatie die in de website, het online-portaal, social media en nieuwsbrieven van de ondernemer en alle content en andere media-informatie die in de door de ondernemer aangeboden producten voorkomt. Met betrekking tot de online serviceproducten betreft dit persoonlijke informatie die op één enkele klant is afgestemd en die uitsluitend door deze klant gebruikt mag worden.

Artikel 2 – Contactgegevens ondernemer

Bedrijfsnaam: R.R. Schoot Holding B.V.;
E-mailadres: info@robertschoot.com;
Website: www.robertschoot.com;
KvK-nummer: 68812493;
Bank: NL41 INGB 0007 8106 92;
BTW-identificatienummer: NL857602998B01.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke totstandkoming van een koop (op afstand) en/of een overeenkomst (op afstand) tussen de ondernemer en de klant;
2. Voordat de betaling voor een koop (op afstand) en/of een overeenkomst (op afstand) voor een (duur)transactie wordt afgerond, wordt de klant erop geattendeerd dat hij bij afronding akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de ondernemer. De algemene voorwaarden van de ondernemer zijn via de website www.robertschoot.com voor de klant immer beschikbaar. Indien de algemene voorwaarden om wat voor reden toch niet via de website beschikbaar zijn, kan de ondernemer deze, wanneer daar om gevraagd wordt, alsnog via de email versturen. De klant dient daarvoor contact op te nemen met R.R. Schoot Holding B.V. via het contactformulier op de website;
3. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden stemt de klant ermee in dat hij ook akkoord gaat met het privacy en disclaimer beleid van de ondernemer;
4. Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden stemt de klant ermee in dat hij ook akkoord gaat met het huis regelementen van de specifieke accommodaties van derden waar de ondernemer een samenwerking mee heeft ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Op de website van de ondernemer wordt duidelijk te kennen gegeven of het een (service)product van de ondernemer betreft of van een adverteerder;
2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden (service)producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet;
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de wijze waarop de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand tot stand zal komen en welke
handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de koop op afstand en/of overeenkomst op
afstand;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de
prijs garandeert;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de
techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de klant te raadplegen is;
• de manier waarop de klant, voor het doen van de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand, de door hem in het kader van de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de algemene voorwaarden waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de
klant deze algemene voorwaarden langs elektronische weg kan raadplegen;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst (op afstand)
De onderstaande bepalingen hebben betrekking op de RS Performance Coaching pakketten die door de ondernemer worden aangeboden;
1. Bij totstandkoming van de overeenkomst (op afstand) gaat de klant ermee akkoord dat hij bij aanvang een coaching traject minimaal twaalf coaching afspraken afneemt;
2. Bij totstandkoming van de overeenkomst (op afstand) gaat de klant ermee akkoord dat hij automatisch aangemeld wordt voor de elektronische mailinglist van de ondernemer, dat zijn intakegegevens worden opgeslagen op het aan de ondernemer op licentie-basis verstrekte online-portaal;
3. De overeenkomst (op afstand) is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden;
4. De overeenkomst (op afstand) komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
• De klant aanvaard het aanbod schriftelijke weg (overeenkomstcontract) en de ondernemer bevestigt tevens via schriftelijke weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de overeenkomst (op afstand) ontbinden;
• Een overeenkomst (op afstand) kan alleen tot stand komen wanneer de klant mondeling en/of schriftelijk en/of via elektronische wijze akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van de ondernemer;
• De verantwoordelijkheid voor technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht en opslag van persoonsgebonden (privacy gevoelige) data via het online portaal liggen volledig bij Virtuagym B.V.;
• Het staat de ondernemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door partners en/of personeelsleden van de ondernemer uit te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

Artikel 6 – Termijnen

De ondernemer werkt met de volgende termijnen:
1. Een RS Mental Coaching pakket van drie coaching afspraken heeft na aankoop een geldigheidstermijn van drie aaneengesloten kalendermaanden;
2. Een RS Mental Coaching pakket van zes coaching afspraken heeft na aankoop een geldigheidstermijn van zes aaneengesloten kalendermaanden;
3. Een RS Mental Coaching pakket van twaalf coaching afspraken heeft na aankoop een geldigheidstermijn van twaalf aaneengesloten kalendermaanden.

Artikel 7 Coaching afspraken

1. RS Mental Coaching afspraken dienen tijdig, doch uiterlijk 12 uur van tevoren, te worden geannuleerd bij de ondernemer. Indien een afspraak 12 uur van tevoren wordt geannuleerd of niet op de hiervoor genoemde wijze, verliest de klant daarmee het recht om de betreffende afspraak in te halen;
2. De ondernemer behoudt zich het recht voor om RS Mental Coaching afspraken te weigeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden met de klant, indien de klant herhaaldelijk (minimaal driemaal) niet verschijnt bij de gemaakte coaching afspraken. Zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie, al dan niet gedeeltelijk, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats;
3. De ondernemer behoudt zich het recht voor om RS Mental Coaching afspraken te weigeren, dan wel de overeenkomst te ontbinden met de klant, indien de klant zich herhaaldelijk (minimaal driemaal) niet houdt aan het huishoudelijk reglement van de accommodatie zoals genoemd in artikel 3 lid 4. Zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie, al dan niet gedeeltelijk, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

Artikel 8 – De koop (op afstand)

1. De koop (op afstand) en/of overeenkomst (op afstand) komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
2. De klant aanvaard het aanbod schriftelijk of via elektronische weg en de ondernemer bevestigt onverwijld schriftelijk of langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de klant de koop op afstand op afstand ontbinden;
3. De koop op afstand komt uitsluitend via elektronische weg tot stand. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt voor een veilige webomgeving. Daartoe werkt de ondernemer uitsluitend samen met bij De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten geregistreerde online betaaldienstverleners en met Virtuagym B.V. die het online-portaal faciliteert;

4. De online betaaldienstverlener kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de online betaaldienstverlener op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst voor een duurtransactie niet aan te gaan, licht hij de ondernemer hierover in. De ondernemer is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden;
5. Een koop (op afstand) kan alleen tot stand komen wanneer de klant mondeling en/of schriftelijk en/of via elektronische wijze akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 9 – Herroepingsrecht bij levering van (online) serviceproducten

1. Bij het aangaan van het RS Mental Coaching traject heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst (op afstand) zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste vijf werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst op afstand. Hij dient hiervoor contact op te nemen met de ondernemer;
2. Bij het aangaan van een koop op afstand heeft de consument de mogelijkheid op de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden gedurende ten minste vijf werkdagen, ingaande op de dag waarop de koop op afstand werd gedaan. Hij dient hiervoor contact op te nemen met de ondernemer;

Artikel 10 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht met betrekking tot de levering van een (online) serviceproduct, worden de kosten voor de reeds geleverde diensten door de ondernemer aan de klant verrekend met het bedrag dat de klant heeft betaald;
2. De ondernemer betaalt na eventuele verrekening het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na herroeping, terug.

Artikel 11 – Prijzen

1. De in het aanbod van (online) serviceproducten genoemde prijzen zijn inclusief btw;
2. Jaarlijks worden de prijzen van alle (online) serviceproducten aangepast met een inflatiecorrectie berekend aan de hand van de door het CBS vastgestelde dienstenprijzenindextotalen (commerciele dienstverlening) afgeleid over het voorafgaande jaar;
3. Prijswijzigingen als gevolg van wettelijke veranderingen in btw-tarieven worden per direct doorgevoerd.

Artikel 12 – Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de (online) serviceproducten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koop op afstand en/of overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen van en levering van (online) serviceproducten;
2. Als plaats van levering van online serviceproducten gelden de elektronische contactgegevens die de klant na bevestiging van de koop en/of overeenkomst op afstand middels een opt-in heeft opgegeven en het persoonlijke account van de klant op het online-portaal. De instructies voor het in gebruik nemen van het betreffende account worden naar het emailadres gestuurd welke de klant na bevestiging van het aangaan van de overkomst voor een duurtransactie middels een opt-in heeft opgegeven;
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen vijf werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de koop op afstand terug te draaien en/of overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden;
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig werkdagen na het terugdraaien van de koop op afstand en/of het ontbinden van de overeenkomst op afstand, terugbetalen.

Artikel 14 – Overeenkomst op afstand: beëindiging

1. De overeenkomst op afstand voor een duurtransactie die voor bepaalde tijd is aangegaan, kan na afloop van de aangegane contracttermijn worden beëindigd. Eventuele resterende RS Mental Coaching afspraken die niet zijn geactiveerd komen automatisch te vervallen. Restitutie, al dan niet gedeeltelijk, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.
2. De ondernemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst op afstand met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer de klant herhaaldelijk met aantoonbaar nalatenschap niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de einddatum van de overeenkomst overschrijdt. Zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval niet plaats;
3. Ondernemer behoudt zich het recht op coaching afspraken te weigeren, dan wel de overeenkomst op afstand te ontbinden met de klant, indien de klant zich herhaaldelijk (minimaal driemaal) niet houdt aan het huishoudelijk reglement van de accommodatie. Zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. Restitutie, al dan niet gedeeltelijk, van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats;
4. In het geval dat de ondernemer als gevolg van overmacht tijdelijk zijn verplichting niet kan nakomen, heeft hij de bevoegdheid zonder gerechtelijke tussenkomst zijn verplichting op te schorten voor zolang de situatie die de overmacht veroorzaakt voortduurt. Indien de nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan de ondernemer binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding, restitutie of boete gehouden te zijn.

Artikel 15 – Betaling

De betaling van een RS Mental Coaching pakket zal voorafgaande aan het traject plaatsvinden via een door de ondernemer aan de klant toe te sturen factuur met betalingslink;

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst op afstand moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via het contactformulier op de website worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd;
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van tien (10) werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van tien (10) werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom

1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van gedeelde informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de (service)producten en/of met betrekking tot de website berusten bij de ondernemer, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden;
2. De ondernemer verstrekt in haar (online) serviceproducten aan de klant een beperkt, persoonlijk, niet sub- licentieerbaar, niet overdraagbaar en herroepelijk recht om haar (online) serviceproducten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld.

Artikel 18 – Gebruik van ingezonden foto’s voor promotiedoeleinden ondernemer

1. De klant stemt er bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden automatisch mee in dat zijn ingezonden foto’s op discrete wijze gebruikt mogen worden voor promotiedoeleinden van de ondernemer;
2. Indien de klant niet (meer) wil dat er gebruik wordt gemaakt van zijn of haar foto’s voor promotiedoeleinden dient hij of zij contact op te nemen met de ondernemer om dit expliciet aan te geven.

Artikel 19 – Veiligheid en aansprakelijkheid

1. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand, gederfde inkomsten, verlies van gegevens schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies van een (online) serviceproduct – dat verstrekt is door de ondernemer – of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis van de klant of derden, tenzij dit aan haar door opzet of grove schuld te verwijten is.
2. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van een eventuele data lek en/of cyberaanval met betrekking tot het online-portaal. De verantwoordelijkheid voor het treffen van adequate veiligheidsvoorzieningen van het online-portaal ligt volledig bij Virtuagym B.V.

Artikel 20 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

1. Op alle aanbiedingen van de ondernemer en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Laatst gewijzigd in april 2021

Privacy beleid van R.R. Schoot Holding B.V.

R.R. Schoot Holding B.V. is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als het gaat om het beschermen van de privacy van internet gebruikers. R.R. Schoot Holding B.V houdt zich aan de anti spam wetgeving en hanteert dan ook een strikt privacy beleid ten opzichte van zogenoemde “spam”.

De anti spam wet (gehandhaafd door OPTA), zoals vastgelegd in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet (Tw), houdt kort gezegd in dat de verzender van een e-mail-nieuwsbrief desgevraagd moet kunnen aantonen dat de ontvanger toestemming heeft gegeven voor de verzending, dat de ontvanger ziet van wie berichten afkomstig zijn en dat de ontvanger ziet hoe en bij wie de ontvanger zich kan afmelden als geen prijs meer wordt gesteld op ontvangst van deze berichten. Het spamverbod in Nederland beschermt iedereen. Het maakt dus niet uit of iemand een ongevraagd elektronisch bericht verstuurt naar een privé persoon of naar een zakelijke instelling. Beiden zijn verboden.

R.R. Schoot Holding B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld. R.R. Schoot Holding B.V. neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier op de website. Het is in zijn algemeenheid niet toegestaan om informatie te gebruiken op een manier die verband houdt met de verzending, distributie of bezorging van ongewenste (commerciële) e-mail (“spam”). R.R. Schoot Holding B.V. staat dan geen enkele persoon en/of rechtsvorm toe spam te versturen dat is gerelateerd aan informatie afkomstig uit naam van R.R. Schoot Holding B.V. en/of aan (service)producten van R.R. Schoot Holding B.V. R.R. Schoot Holding B.V. behoudt zich het recht voor om elke aangesloten persoon en/of rechtsvorm onmiddellijk af te sluiten als blijkt dat deze zich schuldig maakt aan het versturen van dergelijke spam.

R.R. Schoot Holding B.V. maakt gebruik van een webanalyse-service (cookies), die voor de meting van
web statistieken anonieme gegevens verzamelt over het gebruik van de website. Hierbij moet u denken aan het IP adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt, tijdstip en duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. De analyse van de verzamelde gegevens kan de website verbeteren en kan de dienstverlening van R.R. Schoot Holding B.V. optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doeleinde gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van R.R. Schoot Holding B.V., de mailinglist van Personal Training Agency B.V. – hierna te noemen PTA® – (dochteronderneming van R.R. Schoot Holding B.V.) en de omgang met de klantgegevens door PTA® (dochteronderneming van R.R. Schoot Holding B.V.) op het online-portaal. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website en/of mailinglist en/of het online-portaal kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om dit privacy beleid regelmatig te raadplegen. Het is van toepassing op alle producten, services en websites die worden aangeboden door R.R. Schoot Holding B.V. en PTA® (dochteronderneming van R.R. Schoot Holding B.V.).

Voor het indienen van een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgebonden gegevens kun je contact met ons opnemen via het contactformulier op de website. R.R. Schoot Holding B.V. hanteert hiervoor een door PTA® (haar dochteronderneming) opgesteld privacy protocol dat tevens opgevraagd kan worden. Voor meer informatie, indienen van een klacht, of het plaatsen van een opmerking aangaande ons privacy beleid en/of ons privacy protocol, kun je contact via het contactformulier op de website.

Laatst gewijzigd in april 2021

Disclaimer van R.R. Schoot Holding B.V.

De website van R.R. Schoot Holding B.V. en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van (hyper)links, is eigendom van R.R. Schoot Holding B.V.. Het is niet toegestaan de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van R.R. Schoot Holding B.V.. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De informatie en de (service)producten die op deze website worden aangeboden, zijn met name bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Voordat je verandering aanbrengt in jouw sportieve activiteiten- en voedingsprogramma, adviseert R.R. Schoot Holding B.V. altijd om eerst de huisarts te raadplegen.

De website van R.R. Schoot Holding B.V. wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt R.R. Schoot Holding B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden en/of onjuistheden daarvan. Aan de teksten en diverse media op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

R.R. Schoot Holding B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie en/of schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies via zijn online (service)producten.
De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. R.R. Schoot Holding B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

R.R. Schoot Holding B.V. stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen, desalniettemin is R.R. Schoot Holding B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Laatst gewijzigd in april 2021